Centrum Edukacji Pasja

Regulamin form doskonalenia

§ 1. Organizator

 1. Organizatorem form doskonalenia jest MM Kosmetyka Profesjonalna Centrum Edukacji Pasja Mirosław Muchalski, ul. Wilków Morskich 5/2, 71-063 Szczecin, NIP: 955-142-57-34, Wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych: 2.32/00016/2006
 2. Miejscem prowadzenia wszystkich form doskonalenia jest siedziba Organizatora.
 3. Ilekroć w regulaminie mowa jest o formach doskonalenia, rozumie się przez to: szkolenia, kursy, pokazy, warsztaty i prezentacje.

§ 2. Zapisy i płatności

 1. Zapisów w celu udziału w formie doskonalenia dokonuje się:
  1. mailowo pod adresem: szkolenia@mmpasja.edu.pl
  2. przy pomocy formularza dostępnego na stronie: https://mmpasja.edu.pl/zapisz-sie
  3. w siedzibie Organizatora.
 2. Płatności za formy doskonalenia dokonuje się:
  1. przelewem bankowym na rachunek o nr 79 1140 2017 0000 4202 1298 1320 ze wskazaniem w treści przelewu formy doskonalenia i jej daty,
  2. bezpośrednio w siedzibie firmy przy ulicy Wilków Morskich 5/2 w Szczecinie,
  3. u przedstawiciela handlowego Organizatora.
 3. Warunkiem uczestnictwa we wszystkich formach szkolenia jest uiszczenie zaliczki w wysokości 100 zł na 7 dni przed terminem rozpoczęcia danej formy doskonalenia.
 4. Uiszczenie przez uczestnika zaliczki traktuje się jako akceptację niniejszego Regulaminu.

§ 3. Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator zobowiązuje się przeprowadzić formy doskonalenia zgodnie z programem zawartym na stronie internetowej mmpasja.edu.pl
 2. Po ukończeniu danej formy doskonalenia, organizator wystawia na rzecz jej uczestnika potwierdzenie uczestnictwa w postaci zaświadczenia na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej lub certyfikatu
 3. Po ukończeniu danej formy doskonalenia organizator przekazuje uczestnikowi wykorzystanej w trakcie danej formy doskonalenia autorskie materiały szkoleniowe. Przekazanie materiałów autorskich w razie wątpliwości nie oznacza przeniesienia majątkowych praw autorskich bądź też udzielenia licencji w rozumieniu ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne.
 4. Organizator zapewnia Uczestnikowi danej formy doskonalenia w trakcie uczestnictwa w niej, ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w formie polisy grupowej.
 5. Organizator podczas danej formy doskonalenia udostępnia uczestnikom kosmetyki, preparaty, narzędzia i sprzęt w formie profesjonalnej i zapewnia najwyższą jakość szkolenia.
 6. Organizator podczas organizacji form doskonalenia zapewnia uczestnikom fartuszek jednorazowy, plakietkę, a w czasie przerw poczęstunek w postaci ciepłych napojów (kawa, herbata) i słodyczy.
 7. W trakcie form doskonalenia obowiązuje zakaz spożywania ciepłych posiłków.
 8. Organizator ma prawo archiwizować przebieg form doskonalenia w postaci zdjęć i materiałów audio-wideo, które następnie może umieścić w celach reklamowych na swoich zaproszeniach, profilach społecznościowych (Facebook, Instagram, Google+) oraz stronie internetowej pod adresem mmpasja.edu.pl
 9. Organizator nie zapewnia uczestnictwa modeli w trakcie szkoleń.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji czasu trwania formy doskonalenia oraz jego planu, w zależności od liczby uczestników oraz tempa omawianych zagadnień, z zachowaniem pełnej objętości programu szkolenia.
 11. Organizator ma prawo do odwołania lub zmiany terminu danej formy doskonalenia jedynie z powodu zaistnienia przyczyn niezależnych od Organizatora. O odwołaniu lub zmianie terminu Organizator informuje uczestników danej formy doskonalenia niezwłocznie po wystąpieniu przyczyn uniemożliwiających jej przeprowadzenie w sposób zwyczajowo przyjęty.
 12. W sytuacji, jeśli Uczestnik nie skorzysta z proponowanej przez Organizatora zmiany terminu doskonalenia, zaliczka podlega zwrotowi.
 13. W przypadku odwołania lub zmiany terminu danej formy doskonalenia z przyczyn, o których mowa w ust. 11 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poczynione przez uczestnika koszty związane z dojazdem, noclegiem oraz utracone przez niego z tego tytułu korzyści.
 14. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w formie doskonalenia, zaliczka nie podlega zwrotowi.

§ 4. Prawa i obowiązki Uczestnika

 1. Uczestnik danej formy doskonalenia ma obowiązek punktualnego stawienia się na zajęciach.
 2. Podczas form doskonalenia obowiązuje fartuch ochronny.
 3. Uczestnik zajęć z podologii zobowiązany jest do:
  1. przebrania obuwia na gabinetowe,
  2. związania długich włosów,
  3. posiadania krótkich paznokci – do długości opuszka palca,
  4. pracy bez biżuterii.
 4. W trakcie form doskonalenia na terenie siedziby Organizatora obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i e-papierosów.
 5. Spożywanie posiłków i napojów może odbywać się tylko w ustalonych przerwach w pomieszczeniu socjalnym zapewnionym przez Organizatora.
 6. Podczas form doskonalenia obowiązuje zakaz korzystania z telefonu komórkowego.
 7. Każdy z uczestników odpowiada za powierzony mu sprzęt na stanowisku pracy.
 8. Wszelkie formy doskonalenia odbywają się we wzajemnym poszanowaniu drugiego człowieka.
 9. Każda nieobecność Uczestnika powinna być usprawiedliwiona.
 10. Uczestnik ma prawo do zmiany terminu formy doskonalenia w terminie do 7 dni przed jego planowaną datą. W takiej sytuacji Uczestnik zobowiązany jest ustalić nowy termin szkolenia z Organizatorem.
 11. W przypadku przerwania przez Uczestnika swojego uczestnictwa w danej formie doskonalenia, Uczestnik ponosi koszty dotychczas przeprowadzonej z jego udziałem formy doskonalenia.
  Koszt liczony jest następująco: pełna kwota szkolenia dzielona jest przez ilość godzin danej formy doskonalenia i pomnożona przez ilość godzin, w których Uczestnik wziął udział.

§ 5. Prawa autorskie

 1. Wszystkie programy form doskonalenia organizowanych przez Organizatora są programami autorskimi, stanowią własność intelektualną MM Kosmetyka Profesjonalna Centrum Edukacji Pasja Mirosław Muchalski i podlegają ochronie zgodnie z ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami.
 2. Powielanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, publikowanie, wyświetlanie, utrwalanie, wykorzystywanie w każdej formie i przy użyciu środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych lub rejestrujących, programów, o których mowa w ust. 1 w całości jak i w części, niezależnie od przyczyn lub celu takiego działania bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Organizatora jest niedopuszczalne.
 3. Rejestrowanie przy użyciu środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych lub rejestrujących przebiegu formy doskonalenia tak w całości jak i w części, niezależnie od przyczyn lub celu takiego działania bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Organizatora jest niedopuszczalne.